انبار کفش بایه

  • name نام شرکت: انبار کفش بایه
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کفش و کفاشی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات:

    بایه ارائه دهنده خدمات انبارداری و نگهداری کفش