فیلم های بسته بندی البرز

  • name نام شرکت: فیلم های بسته بندی البرز
  • type نوع شرکت: تولیدی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • چاپ ، بسته بندی و تبلیغات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: