صنایع غذایی و بسته بندی تک چین کرمان

  • name نام شرکت: صنایع غذایی و بسته بندی تک چین کرمان
  • type نوع شرکت: تولیدی | صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: