ماهنامه صنعت بسته بندی

  • name نام شرکت: ماهنامه صنعت بسته بندی
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • لوازم التحریر ، آموزشی و انتشارات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: مشاوره، آموزش و تبلیغات