گروه صنعتی نیک سیرت (پارس)

  • name نام شرکت: گروه صنعتی نیک سیرت (پارس)
  • type نوع شرکت:
  • type زمینه فعالیت:
    • ابزار و یراق
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: