فولاد تانتال

  • name نام شرکت: فولاد تانتال
  • type نوع شرکت: صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • نفت ، گاز و پتروشیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: