سیمین تاک توس

  • name نام شرکت: سیمین تاک توس
  • type نوع شرکت: صادراتی
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: