پایا خودرو نوین

  • name نام شرکت: پایا خودرو نوین
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • محیط زیست و انرژی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: