باغ بهار ایرانشهر ۵۰۱۶

  • name نام شرکت: باغ بهار ایرانشهر ۵۰۱۶
  • type نوع شرکت: توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • هدیه ، صنایع دستی و فرش
  • reg_number شماره ثبت: ۵۰۱۶
  • description توضیحات: توزیع انوای صنایع دستی