سعیدی

  • name نام شرکت: سعیدی
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | صادراتی | خدماتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • خدمات
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: