صنایع چوب وزیر زاده

  • name نام شرکت: صنایع چوب وزیر زاده
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • چوب و الوار
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: