گروه صنعتی رض کو

  • name نام شرکت: گروه صنعتی رض کو
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • مبلمان و اثاثیه
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: