گذرگاه تجارت آسیا

  • name نام شرکت: گذرگاه تجارت آسیا
  • type نوع شرکت: وارداتی | صادراتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • شیمی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: