باربری زیبابار

  • name نام شرکت: باربری زیبابار
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • حمل و نقل و خودرو
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: