مجتمع مهندسی کشاورزی منتخب

  • name نام شرکت: مجتمع مهندسی کشاورزی منتخب
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • کشاورزی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: ما در مجتمع مهندسی کشاورزی منتخب هستیم تا کشاورزی را رونق بخشیم