زر نیک فر توان

  • name نام شرکت: زر نیک فر توان
  • type نوع شرکت: وارداتی | خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • الکترونیک و برق
    • اندازه گیری و ابزار دقیق
  • reg_number شماره ثبت: 348010
  • description توضیحات: