پدیده پارسیان

  • name نام شرکت: پدیده پارسیان
  • type نوع شرکت: تولیدی | وارداتی | توزیع کننده
  • type زمینه فعالیت:
    • ماشین آلات ، تجهیزات و ملزومات عام صنایع
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: