مهران سرد

  • name نام شرکت: مهران سرد
  • type نوع شرکت: تولیدی
  • type زمینه فعالیت:
    • حمل و نقل و خودرو
    • صنایع غذایی و نوشیدنی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: تولید کانتینرهای سردخانه ای خودرو سرد خانه های ثابت و متحرک