کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی ناویان

  • name نام شرکت: کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی ناویان
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • حمل و نقل و خودرو
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: