تیم فیلم سازی اسلحه بزرگ

  • name نام شرکت: تیم فیلم سازی اسلحه بزرگ
  • type نوع شرکت: خدماتی
  • type زمینه فعالیت:
    • تفریح ، سرگرمی و اسباب بازی
  • reg_number شماره ثبت:
  • description توضیحات: